Không thể sửa đổi số điện thoại sau khi bật
* Giới hạn tuổi mở tài khoản(18-70 tuổi)